PROMETNA PREVENTIVA

Autoklub «Zadar» je posebno aktivan na području prometne preventive. Aktivno surađuje s nizom osnovnih škola, ustanova i udruga. Organizator je, suorganizator i domaćin niza edukativnih i prometno-preventivnih manifestacija na području Grada Zadra i Zadarske županije.

Samo od 1996., prve poslijeratne godine u Republici Hrvatskoj, Autoklub «Zadar» je organizator dvadeset županijskih natjecanja i domaćin i suorganizator osam državnih natjecanja učenika osnovnih škola u prometno-edukativnoj akciji «Sigurno u prometu», a stalno je uključen i u sve druge prometno- preventivne aktivnosti Hrvatskog autokluba.

Državno natjecanje „Sigurno u prometu 2015.“ je osmo državno natjecanje kojemu je Autoklub „Zadar“ domaćin i suorganizator.

Autoklub «Zadar» je dobitnik niza nagrada i priznanja za zasluge na širenju tehničke i prometne kulture, za zalaganje i postignute rezultate na području prometne preventive te za aktivnosti na području jačanja i omasovljavanja kao i promicanja i ostvarivanja i drugih ciljeva i zadataka Hrvatskog autokluba.